KLAUZULA OGÓLNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE POZYSKIWANE SĄ W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ)

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO), informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest InterconSystems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskie 85/lok. 21 (02-001). Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@interconsystems.pl
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy lub umów zawartych z podmiotem, od którego dane zostały pozyskane. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. realizowania umów w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
  • Źródłem pochodzenia Państwa danych osobowych są informacje pozyskane przez nas od naszego klienta, z którym zawarliśmy umowę w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.
  • Kategorie danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania to imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail oraz funkcja / stanowisko pełnione zawodowo.
  • ategorie odbiorców Państwa danych osobowych to osoby współpracujące z administratorem w ramach umów cywilno-prawnych oraz podwykonawcy administratora.
  • Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: a) sprostowania (poprawienia) danych, b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, c) dostępu do danych, c)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) przenoszenia danych, e) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Pobrane dane nie będą podlegały profilowaniu.
  • Dane osobowe będą przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji umowy z naszym klientem, od którego dane pochodzą oraz do upływu przedawnienia jego ewentualnych roszczeń związanych z realizacją tej umowy (3 lata od zakończenia okresu trwania tej umowy).